Uzņēmumu reģistrācija
Pēdējās izmaiņas: 2016-09-21
Saskaņā ar Komerclikuma 26.panta 1.daļu, kapitālsabiedrības firma ir nosaukums, kurš ir ierakstīts komercreģistrā.
Šaurākā nozīmē firma ir apzīmējums bez norādes uz komersanta veidu. Piemēram, ja pilns kapitālsabiedrības nosaukums ir SIA "Mana kapitālsabiedrība", tad šaurākā nozīmē kapitālsabiedrības nosaukums ir "Mana kapitālsabiedrība". Tomēr, firmā ir jāiekļauj norāde uz komersanta veidu.

Individuālā komersanta nosaukumā jāiekļauj vārdi "Individuālais komersants" vai "IK".
Pilnsabiedrības nosaukumā jāiekļauj vārdi "Pilnsabiedrība" vai "PS".
Komandītsabiedrības nosaukumā jāiekļauj vārdi "Komandītsabiedrība" vai "KS".
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību nosaukumā jāiekļauj vārdi "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību" vai "SIA".
Akciju sabiedrības nosaukumā jāiekļauj vārdi "Akciju sabiedrība" vai "AS".

Augstāk minētos apzīmējumus (komersanta veidus) var izvietot firmas sākumā (piemēram, SIA "Mana kapitālsabiedrība") vai beigās (piemēram, "Mana kapitālsabiedrība" SIA).
Komersants izmanto firmu komercdarījumos un norāda dokumentos.

Firmas izmantošanas mērķis ir komersanta atšķiramības (individualizācijas) nodrošināšana.

Saskaņā ar Komerclikuma 28.pantu komersanta firmai skaidri un noteikti jāatšķiras no jau reģistrētām vai reģistrācijai pieteiktām firmām. Pazīmes, pēc kurām Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra notārs izlemj, ka attiecīgā firma skaidri un noteikti neatšķiras no jau reģistrētām vai reģistrācijai pieteiktām firmām, ir šādas:
  • Firmas pilnībā sakrīt.
  • Vienīgā atšķirība starp firmām ir atstarpes un pieturzīmes starp burtiem vai cipariem.
  • Vienīgā atšķirība starp firmām ir lielo un mazo burtu izmantošana (piemēram, "firma" un "FIRMA").

Tomēr, saskaņā ar Uzņēmumu reģistra Galvenā valsts notāra skaidrojumiem, var būt gadījumi, kad atšķirība vienā burtā ir pietiekam, lai izlemtu, ka firmas ir atšķirīgas. Likumdošanā ir noteikti gadījumi, kad Uzņēmumu reģistra notāram ir tiesības atlikt reģistrāciju, bet tas nenozīmē, ka Uzņēmumu reģistra notāram ir šāds pienākums.

Komersants firmas nosaukumā nedrīkst iekļaut maldīgu informāciju par komercdarbībā svarīgiem apstākļiem, īpaši par komersanta vai komercdarbības veidu, vai par komercdarbības apjomu. Piemēram, nedrīkst izvēlēties šādu nosaukumu SIA "Akciju sabiedrība".

Firma arī nedrīkst būt pretrunā ar labiem tikumiem (piemēram, nedrīkst saturēt necenzētus vārdus). Tāpat, firmas nosaukumā nedrīkst ietvert sabiedrībā pazīstamas personas vārdu un uzvārdu, ja attiecīgā persona nav saistīta ar komersantu.

Tāpat, firma nedrīkst saturēt vārdus "Latvijas Republika" un to tulkojumu svešvalodā. Piemēram, nav tiesības reģistrēt SIA Latvijas Republikas sabiedrība.

Ja firma satur administratīvas teritorijas vai apdzīvotas vietas nosaukumu, tad firmas nosaukums nedrīkst sakrist ar attiecīgās teritorijas vai apdzīvotās vietas nosaukumu. Piemēram, nav tiesības reģistrēt SIA Ādaži. Izņēmums ir viensētu nosaukumi (firmas nosaukums var sakrist ar viensētas nosaukumu).

Firmas (komersantu nosaukumi) var tikt sadalīti trijās grupās, atkarībā no firmā ietvertā satura/informācijas:
  • Personiska firma (piemēram, firmā iekļauts Jūsu vārds un uzvārds).
  • Materiāla firma. Firma satur norādi uz komersanta plānoto nodarbošanos (piemēram, SIA Juridisko pakalpojumu sniedzējs).
  • Fantāzija (iztēle). Firma satur vienu vai vairākus vārdus bez vispārzināmas nozīmes (piemēram, SIA DN-NP) vai firma satur vārdu, kurš apzīmē kaut ko nemateriālu (piemēram, SIA Plūsma).
Firmā var lietot augstāk minēto grupu kombināciju.

Ja komersants izveido struktūrvienību (piemēram, veikalu, restorānu), tad komersants var piešķirt atšķirīgu nosaukumu katrai struktūrvienība (struktūrvienības nosaukums var atšķirties no komersanta firmas).

Komersants nevar atsavināt firmu (atsevišķi no kapitālsabiedrības). Kopā ar firmu komersants (kapitālsabiedrības īpašnieks) atsevišķos gadījumos var atsavināt var atsavināt savas daļas (akcijas) citai personai. Tādējādi, cita persona var iegūt tiesības veikt komercdarbību, izmantojot attiecīgo firmu.

Firma var atšķirties no preču zīmes. Komersants var reģistrēt preču zīmi, kuras nosaukums atšķiras no attiecīgā komersanta firmas.Komentāri, jautājumiJūs var interesēt: