Uzņēmumu reģistrācija
Visiem uzņēmumiem (komersantiem), kuri ir reģistrēti Latvijas Republikā, ir pienākums ievērot ar nodokļiem un grāmatvedību saistīto likumdošanu (komersabiedrībām ir jāievēro arī Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likums).

Darījumu iegrāmatošana.

Saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, komersantiem ir pienākums iegrāmatot visus ar saimniecisko darbību saistītos darījumus un kārtot grāmatvedības reģistrus (hronoloģiskos, sistemātiskos un analītiskos). Darījumus jāiegrāmato grāmatvedības reģistros ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc tā mēneša, kurā darījums ir noticis. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību iegrāmato darījumus, izmantojot divkāršā ieraksta sistēmu (katra summa tiek iegrāmatota divos grāmatvedības kontos). Grāmatvedība jākārto latviešu valodā un grāmatvedības dokumenti ir jāuzglabā Latvijā.

Darījumi skaidrā naudā.

Ja komersants (uzņēmums) veic skaidras naudas darījumus, tad noteiktos gadījumos komersantam ir pienākums kārtot kases grāmatu.
Ja uzņēmuma darbinieks par saņemtajām precēm un pakalpojumiem norēķinās skaidrā naudā, tad attiecīgais darbinieks periodiski (parasti, reizi mēnesī) sagatavo attiecīgu pārskatu. Šo pārskatu parasti sauc par "Avansa norēķinu" (ja darbinieks no uzņēmuma avansā saņem skaidru naudu).
Atkarībā no skaidrā naudā veikto darījumu summas, uzņēmumam var rasties pienākums iesniegt attiecīgu deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestā. Piemēram, ja komersants veicis skaidras naudas darījumus ar vienu darījuma partneri (citu komersantu) un skaidrā naudā veikto darījumu summa pārsniedz 1500 euro mēnesī, tad rodas pienākums iesniegt Deklarāciju par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem.
Jāņem vērā, ka komersantiem vairumā gadījumu ir aizliegts veikt skaidrā naudā darījumus (pieņemt un veikt maksājumus), ja darījuma summa pārsniedz 7200 euro.

Darba attiecības.

Latvijas Republikas likumdošanā ir noteikts minimālās darba algas un minimālās stundas tarifa likmes apmērs. Aprēķinātajai darba algai jābūt ne mazākai par minimālo darba algu (minimālo stundas tarifa likmi). Papildus, jārēķinās ar Valsts ieņēmumu dienesta attieksmi pret mazām darba algām. Ja darba alga ir ievērojami zemāka par minimālo darba algu attiecīgajā nozarē, tad komersants var saņemt pieprasījumu no Valsts ieņēmumu dienesta izskaidrot un pamatot kāpēc darba alga ir zemāka.
Darba devējam jāievēro tiesību normu prasības attiecībā uz darba laika ilgumu (darba laiks vairumā gadījumu nedrīkst pārsniegt 40 stundas nedēļā).
Darba devējam ir pienākums uzskaitīt katra darbinieka nostrādāto stundu skaitu, sagatavojot darba laika uzskaites tabeli.

Attaisnojuma dokumenti.

Jāpievērš uzmanība attaisnojuma dokumentiem (čekiem, rēķiniem, pavadzīmēm). Dokuments uzņēmuma grāmatvedībā var tikt izmantots par attaisnojuma dokumentu, ja dokuments satur noteiktus rekvizītus (datumu, numuru, datus par darījuma dalībniekiem, informāciju par darījumu un citus rekvizītus).
Lai attaisnojuma dokumentu varētu izmantot par pievienotās vērtības nodokļa rēķinu un būtu tiesības atskaitīt priekšnodokli, attaisnojuma dokumentam jāsatur papildus rekvizīti.
Tāpat, komersantam jānodrošina, lai komersanta izrakstītie rēķini un pavadzīmes saturētu visus nepieciešamos rekvizītus.

Atskaites, deklarācijas un pārskati.

Latvijā reģistrētajiem komersantiem ir pienākums iesniegt dažādus pārskatus un deklarācijas Valsts ieņēmumu dienestam.
Galvenie (izplatītākie) pārskati un deklarācijas ir pievienotās vērtības nodokļa deklarācija un pārskats (atskaite) par aprēķinātajām darba algām un ar darba algām saistītajiem nodokļiem.
Vienu reizi gadā uzņēmumiem ir pienākums iesniegt gada pārskatu. Gada pārskata iesniegšanas termiņš ir atkarīgs no apgrozījuma, darbinieku skaita un bilances vērtības. Lielākajai daļai uzņēmumu gada pārskats ir jāiesniedz viena mēneša laikā no apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā 4 mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām (parasti līdz 30.aprīlim).
Atskaites un deklarācijas ir jāiesniedz izmantojot elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).
Persona, kurai ir tiesības pārstāvēt uzņēmumu (valdes loceklis) noslēdz attiecīgu vienošanos ar Valsts ieņēmumu dienestu. Pēc vienošanās noslēgšanas Valsts ieņēmumu dienests uz norādīto e-pasta adresi nosūtu datus, lai piekļūtu EDS.

Uzņēmuma vadība (parasti valde) ir atbildīga par grāmatvedības uzskaites atbilstību tiesību normām.

Grāmatvedības pakalpojumi.

DN-NP piedāvā grāmatvedības pakalpojumus, tai skaitā, algu aprēķināšanu, darījumu iegrāmatošanu grāmatvedības reģistros, nodokļu aprēķināšanu, atskaišu un deklarāciju sagatavošanu un iesniegšanu.

Maksa par grāmatvedības pakalpojumiem ir sākot no 70 euro mēnesī. Maksa ir atkarīga no darba apjoma:
  • izrakstīto un saņemto dokumentu (čeku, rēķinu, pavadzīmju) skaita;
  • darbinieku skaita;
  • pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu skaita;
  • bankas kontu skaita;
  • skaidras naudas darījumu esamības / elektronisko kases aparātu esamības;
  • debitoru un kreditoru skaita;
  • neto apgrozījuma.Komentāri, jautājumiJūs var interesēt: