Uzņēmumu reģistrācija
Pēdējās izmaiņas: 2018-03-03

Uzņēmumu ienākuma nodoklis.

Līdz 2018.gadam uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likme ir 15% no peļņas, kura tiek aprēķināta uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijā. Sākot ar 2018.gadu, faktiskā likme ir 25%, bet, izpildot noteiktus nosacījumus, uzņēmums var darboties, nemaksājot UIN.

Maksātāji ir juridiskas personas - sabiedrības ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrības.

Taksācijas periods un UIN maksājumi:
Taksācijas periods ir viens mēnesis. Ja nodokļu maksātājam rodas ar UIN apliekamais objekts (dividendes, noteikti izdevumi utt.), tad ir pienākums iesniegt deklarāciju un maksāt UIN.
Sākot ar 2018.gada jūliju nav pienākums maksāt avansa maksājumus.

Līdz 2018.gadam.

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Pamatlikme ir 21%.
Samazinātā likme ir 12%.
Preču eksportam piemēro 0% likmi.

Noteiktos gadījumos preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai citās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs tiek piemērots "reversais režīms".

Tādā gadījumā preču pārdevējs / pakalpojumu sniedzējs nepievieno PVN preču un pakalpojumu cenai. Bet PVN aprēķina preču vai pakalpojumu saņēmējs.
Ja saņemtās preces un pakalpojumi tiek izmantoti ar PVN apliekamo darījumu nodrošināšanai, tad preču vai pakalpojumu saņēmējs, tā paša perioda PVN deklarācijā, samazina budžetā maksājamo summu par paša aprēķināto PVN.
Tādējādi par preču iegādi vai pakalpojumu saņemšanu no citas ES dalībvalsts personas PVN netiek maksāts.

Ja no citas ES dalībvalsts personas saņemtās preces tālāk tiek pārdotas iekšzemē (piemēram, Latvijas Republikā), tad preču pārdošana ir apliekama ar attiecīgās valsts PVN likmi.

Pamatā PVN maksātāji ir personas, kuras ir reģistrētas ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.

Taksācijas periods (deklarācijas iesniegšanas un PVN samaksas periods) ir atkarīgs no darījumu apmēra un veida. Taksācijas periods var būt viens vai trīs mēneši.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI).

2017.gadā pamata nodokļa likme darbiniekiem ir 34.09%. 2018.gadā pamata nodokļa likme darbiniekiem ir 35,09%.

Maksātāji ir darba devēji, darba ņēmēji un fiziskās personas - saimnieciskās darbības veicēji ("pašnodarbinātie").

Darba devējs ietur VSAOI no darba ņēmēja algas un kopā ar darba devēja VSAOI daļu pārskaita valsts budžetā.
"Pašnodarbinātie" aprēķina VSAOI no apliekamā ienākuma (parasti, no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas).

Apliekamais objekts. Darba algas gadījumā apliekamais objekts ir darba alga pirms nodokļu nomaksas ("alga uz papīra").
"Pašnodarbinātā" gadījumā vairumā gadījumu apliekamais objekts ir mēneša peļņa, jā tā vienāda ar vai pārsniedz minimālās mēneša darba algas apmēru.

Taksācijas periods. Darba algas gadījumā taksācijas periods ir viens kalendārais mēnesis.
"Pašnodarbinātā" gadījumā taksācijas periods ir trīs kalendārie mēneši.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN).

Nodokļa likmes:
Sākot ar 2018.gadu pastāv trīs nodokļa likmes (20%, 23% un 31.4%). Nodokļa likme pamatā ir atkarīga no ienākumu apmēra.
Ja fiziska persona saņem dividendes no Latvijas uzņēmuma, tad tiek piemērots uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN) 25% apmērā. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis papildus nav jāmaksā. Salīdzinājumam, ja dividendes izmaksā 2017.gadā, tad par peļņu jāmaksā UIN 15% un no aprēķinātajām dividendēm jāietur IIN 10% apmērā.

Apliekamais ienākums. Sākot ar 2018.gadu, no bruto darba algas vispirms jāaprēķina IIN pēc piemērojamās likmes. No iegūtās summas jāatņem 20% VSAOI un atvieglojumu summas. Rezultāts ir IIN samaksai.
Saimnieciskās darbības gadījumā apliekamais ienākums ir peļna.
Ja tiek gūts ienākums no kapitāla, tad apliekamais ienākums ir pārdošanas cena mīnus iegādes cena, mīnus izdevumi, kas ir saistīti ar ienākuma gūšanu.

Maksātāji ir fiziskās personas, kuras saņem ar IIN apliekamu ienākumu (alga, peļņa).

Taksācijas periods. Darba algas (darba attiecību) gadījumā darba devējs katru mēnesi ietur IIN un iemaksā to valsts budžetā.
Saimnieciskās darbības gadījumā taksācijas periods ir viens gads. Ja iepriekšējā taksācijas periodā ir bijusi peļņa un bija jāmaksā IIN, tad sekojošajā taksācijas periodā ir pienākums maksāt IIN avansa maksājumus.

Līdz 2018.gadam.

Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN).

Nodokļa likme ir no 0,2% līdz 3%.
Dzīvokļiem NĪN likme ir no 0,2% līdz 1.5% un ir atkarīga no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, kā arī no vietējās pašvaldības lēmumiem.
Zemei pamatlikme ir 1,5%. NĪN 3% likme noteiktos gadījumos ir piemērojama neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai zemei.

Pašvaldība var noteikt, ka nekustamajam īpašumam jāpiemēro 3% likmi, ja nekustamais īpašums netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Apliekamā vērtība ir nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība.

NĪN maksātāji ir personas, kuru īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā (likumā noteiktajos gadījumos) ir nekustamais īpašnieks.

Taksācijas periods ir viens kalendārais gads. Gada sākumā pašvaldība parasti nosūta paziņojumu par nodokļa summu un samaksas termiņiem.

Mikrouzņēmumu nodoklis.

Sākot ar 2018.gadu pamatlikme ir 15%. Līdz 2017.gadam pamatlikme ir 9%. Sākot ar 01.01.2017 nodokļa likme tiek palielināta līdz 12% - 15%. Tiesību normās ir noteikti vairāki nosacījumi mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanai.
Apliekamais ienākums (apliekamais objekts) ir apgrozījums (saimnieciskās darbības ieņēmumi).
Nodokļa maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras veic saimniecisko darbību un ir reģistrētas ka mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji.
Taksācijas periods ir kalendārais gads. Bet nodoklis jāmaksā vienu reizi trijos mēnešos.Komentāri, jautājumiJūs var interesēt: