Uzņēmumu reģistrācija
Lai nodarbotos ar saimniecisko darbību, pirms darbības uzsākšanas, jāreģistrējas attiecīgajās valsts iestādēs. Piemēram, ja komercdarbība tiks veikta, izmantojot sabiedrību ar ierobežotu atbildību, tad jāreģistrējas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Savukārt, fiziska persona - saimnieciskās darbības veicējs noteiktos gadījumos savu saimniecisko darbību var reģistrēt Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā.

Tādējādi, viens viens no pirmajiem lēmumiem, pēc lēmuma uzsākt komercdarbību, ir komersanta veida izvēle. Viens no izplatītākajiem komersanta veidiem Latvijas Republikā ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA). Un vairumā gadījumu SIA ir vispiemērotākā juridiskā forma. Zemāk ir sniegta īsta informācija par vairākām komercdarbības juridiskajām formām.

Komercdarbības juridiskās formas var nodalīt atkarībā no komersanta juridiskā statusa. Piemēram, fiziska persona, juridiska persona ar pamatkapitālu, personālsabiedrība vai cita forma. Galvenā institūcija, kura reģistrē komersantus ir Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs.

Fiziska persona (individuālais komersants un saimnieciskās darbības veicējs).

Šādā gadījumā biznesa īpašnieks un persona, kura veic saimniecisko darbību, ir viena un tā pati persona. Saimniecisko darbību var uzsākt nekavējoties pēc reģistrācijas.
Fiziskā persona savu saimniecisko darbību (komercdarbību) var reģistrēt:
 • Iesniedzot pieteikumu un citus nepieciešamos dokumentus Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Tādā gadījumā fiziskā persona tiks reģistrēta kā individuālais komersants (IK). Lai reģistrētos, jāmaksā valsts nodeva un citi maksājumi.
 • Reģistrējoties Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā. Reģistrācija ir bezmaksas un nedaudz vienkāršāka, salīdzinot ar IK reģistrāciju.

Kapitālsabiedrība.

Juridiska persona ar pamatkapitālu: Jāreģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.
SIA un AS ir atsevišķa, iedomāta (virtuāla) juridiska persona, ar noteiktām tiesībām un pienākumiem. Juridiskās personas statusu iegūst no reģistrācijas brīža. Juridiskā persona, kura veic komercdarbību un juridiskās personas kapitāla daļu (vai akciju) īpašnieks, - tās ir dažādas personas.

Personālsabiedrība.

 • Komandītsabiedrība (KS);
 • Pilnsabiedrība (PS).

Komerclikumā nav tieši noteikts, ka personālsabiedrība ir juridiska persona. Personālsabiedrību var veidot divas vai vairākas personas, noslēdzot sabiedrības līgumu. Personālsabiedrība var būt prasītājs un atbildētājs tiesā.

Citas reģistrācijas formas.

 • Filiāle.
 • Ārvalsts komersanta pārstāvniecība.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā iespējams reģistrēt arī biedrības un nodibinājumus. Tomēr biedrības un nodibinājuma pamatmērķis nav peļņas gūšana. Biedrība un nodibinājums var gūt arī peļņu, bet šī peļņa nav paredzēta sadalīšanai starp biedrības biedriem. Biedrības un nodibinājumi ir bezpeļņas organizācijas un to rīcībā esošos līdzekļus jāizlieto, lai sasniegtu tos mērķus, kuri ir norādīti statūtos.

Uzņēmumu reģistrācijas pamata izmaksas.

 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ar pamatkapitālu mazāku par 2800 euro.
  • Valsts nodeva - 20 euro.
  • Maksa par publikāciju laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" - 14,23 euro.
  • Vienas personas paraksta apliecināšana pie zvērināta notāra - apmēram 40-60 euro.
  • Saistībā ar reģistrāciju var rasties papildus izmaksas (piemēram, par juridiskajiem pakalpojumiem)*.
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ar pamatkapitālu 2800 euro un vairāk.
  • Valsts nodeva - 150 euro.
  • Maksa par publikāciju laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" - 27,03 euro.
  • Vienas personas paraksta apliecināšana pie zvērināta notāra - apmēram 40-60 euro.
  • Saistībā ar reģistrāciju var rasties papildus izmaksas (piemēram, par juridiskajiem pakalpojumiem)*.
 • Akciju sabiedrība.
  • Valsts nodeva - 350 euro.
  • Maksa par publikāciju laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" - 27,03 euro.
  • Vienas personas paraksta apliecināšana pie zvērināta notāra - apmēram 40-60 euro.
  • Saistībā ar reģistrāciju var rasties papildus izmaksas (piemēram, par juridiskajiem pakalpojumiem)*.
 • Ārvalsts komersanta filiāle.
  • Valsts nodeva - 30 euro.
  • Maksa par publikāciju laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" - 18,50 euro.
  • Saistībā ar reģistrāciju var rasties papildus izmaksas (piemēram, par juridiskajiem pakalpojumiem)*.
 • Ārvalsts komersanta pārstāvniecība.
  • Valsts nodeva - 28,46 euro.
  • Saistībā ar reģistrāciju var rasties papildus izmaksas (piemēram, par juridiskajiem pakalpojumiem)*.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs dokumentus izskata 3-15 dienu laikā no dokumentu saņemšanas brīža.

*Iespējamās papildus izmaksas.

Dokumentu sagatavošana un juridiskie pakalpojumi saistībā ar reģistrāciju.
Samaksas apmērs ir atkarīgs no konkrētās situācijas.
Ja nepieciešams tikai sagatavot dokumentus, lai reģistrētu viena dibinātāja SIA ar vienu valdes locekli un pamatkapitālu, mazāku par 2800 euro, tad maksa ir 50 euro.
Maksa pieaug, ja nepieciešams sagatavot dokumentus, lai reģistrētu SIA ar pamatkapitālu 2800 euro un vairāk. Tāpat maksa pieaug, ja komersantam ir vairāk par vienu dibinātāju vai valdes locekli, ja pamatkapitāla daļa tiek apmaksāta ar mantisko ieguldījumu, ja reģistrācijas procesā jāveic citas darbības (piemēram, dokumentu legalizācija, tulkošana, utt.).

Atkarībā no apstākļiem (situācijas) var būt nepieciešamība maksāt par dokumentu legalizāciju (Apostille), tulkošanu un tulkojuma apliecināšanu pie zvērināta notāra. Piemēram, ja dibinātājs vai valdes loceklis apliecina parakstu pie zvērināta notāra ārpus Latvijas, vai arī, ja dokuments nav latviešu valodā.

Tāpat, var būt nepieciešamība maksāt bankas komisijas par pārskaitījumiem (par valsts nodevas un publikācijas apmaksu).

Ja Jūs vēlaties atvērt bankas kontu ārpus Latvijas, tad ārvalstu banka var pieprasīt dokumentu legalizāciju (Apostille) un tulkošanu).

Ja dokumenti tiek sūtīti pa pastu, tad papildus jāmaksā par pasta pakalpojumiem.

Ja komersanta dibinātājiem un valdes locekļiem nav tiesības izmantot nekustamo īpašumu Latvijā, tad var būt nepieciešami juridiskās adreses nodrošināšanas pakalpojumi. Ja valdes loceklim pieder nekustamais īpašums (dzīvoklis vai māja) Latvijā, tad komersanta juridisko adresi var reģistrēt attiecīgajā nekustamajā īpašumā.

Reģistrācija ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliekamo personu reģistrā.

Dokumentu sagatavošana un citi pakalpojumi - 50 euro.
Nav jāmaksā ne valsts nodeva ne maksa par publikāciju.
Valsts ieņēmumu dienests izskata dokumentus 5 darba dienu laikā no attiecīgā iesnieguma saņemšanas brīža.

Uzņēmuma dibināšanas process.

Tā kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) ir visizplatītākā komercdarbības forma Latvijā, tad tiks sniegta informācija par SIA reģistrācijas procesu.

Veicamās darbības ir atkarīgas no tā vai dibinātāji un valdes locekļi ierodas Latvijas Republikā vai arī dibina SIA, atrodoties ārpus Latvijas.

 • Informācijas apkopšana un dokumentu sagatavošana.
  • Pirmais solis ir nepieciešamās informācijas iegūšana un sagatavošana. Piemēram, jāizvēlas komersanta nosaukums. Tāpat, jāizlemj, kur būs komersanta juridiskā adrese un kāds būs SIA vai AS pamatkapitāla lielums.
  • Nākamais solis ir sagatavotās informācijas nosūtīšana juristam. Pēc informācijas saņemšanas jurists sagatavo ar dibināšanu saistītos dokumentus un nosūta dokumentus Jums.
 • Dokumentu parakstīšana. Paraksts uz atsevišķiem dokumentiem (piemēram, uz pieteikuma par kapitālsabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā) ir jāapliecina pie zvērināta notāra. Noteiktos gadījumos parakstu var apliecināt komercreģistra amatpersona. Tāpat, Jūs varat parakstīt dokumentus ar drošu elektronisko parakstu (tādā gadījumā paraksts nav jāapliecina pie zvērināta notāra).

  Ja paraksts uz dokumentiem tiek apliecināts pie zvērināta notāra ārpus Latvijas Republikas, tad vairumā gadījumu nepieciešams tulkot dokumentu (daļu no dokumenta) uz latviešu valodu. Tulkojums jāapliecina pie zvērināta notāra Latvijā.
  Esot ārvalstīs, pastāv iespēja apliecināt parakstu uz dokumentiem Latvijas Republikas vēstniecībā attiecīgajā ārvalstī.

  Latvijas Republika ir noslēgusi tiesiskās palīdzības līgumus ar vairākām valstīm (Baltkrieviju, Igauniju, Lietuvu, Kirgizstānu, Krieviju, Moldovu, Poliju, Ukrainu, Uzbekistānu). Tāpat, Latvijas Republika ir pievienojusies Konvencijai par dokumentu legalizācijas atcelšanu Eiropas Kopienu dalībvalstu starpā.

  Ja dibinātāji un valde apliecina parakstus augstākminētajās valstīs, tad parakstītais dokuments tiek atzīts Latvijas Republikā bez papildus juridiskajām formalitātēm.

  Ja dibinātāji un valde apliecina parakstus valstī, kura ir pievienojusies Hāgas konvencijai par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu, tad dokumenta autentiskums papildus jāapliecina, pievienojot dokumentam speciālu apliecinājumu (Apostille).

  Citos gadījumus, lai dokumenta juridisko spēku atzītu Latvijas Republikā (un komercreģistra iestādē reģistrētu komersantu), ir nepieciešama dokumenta legalizācija.
 • Darbības pirms dokumentu iesniegšanas. Dokumentu iesniegšana un izskatīto dokumentu saņemšana.
  • Var būt nepieciešama pamatkapitāla apmaksa. Ja SIA dibinātāji ir fiziskas personas un ir izpildīti citi nosacījumi, tad ir iespējams reģistrēt SIA ar pamatkapitālu, mazāku par 2800 euro.
   Šādā gadījumā nav pienākums atvērt pagaidu kontu bankā un iemaksāt pamatkapitālu pagaidu kontā. Dibinātāji var apliecināt pamatkapitāla apmaksu, atzīmējot to pieteikumā.
  • Pirms dokumentu iesniegšanas Uzņēmumu reģistrā jāapmaksā valsts nodeva un maksa par publikāciju laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Apmaksāt var arī uz vietas, komercreģistra iestādē, izmantojot bankas norēķinu karti.
  • Kad visi dokumenti ir parakstīti un pārbaudīti, dokumenti ir gatavi iesniegšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Komercreģistra iestādei dokumentus var iesniegt jebkura persona, kurai dibinātāji uzticējuši to izdarīt. Izskatītos dokumentus var saņemt valde vai speciāli pilnvarota persona.

   Ja noteiktā laikā dokumenti netiek izņemti, tad komercreģistra iestāde nosūta dokumentus uz SIA juridisko adresi.

   Ja Jūs plānojat atvērt bankas kontu ārpus Latvijas, tad nepieciešams noskaidrot attiecīgās bankas prasības (piemēram, kādi dokumenti ir nepieciešami, vai banka pieprasa dokumentus speciāli apliecināt).Komentāri, jautājumiJūs var interesēt: